Antropometrické vyšetrenia

     Rast hlavy u detí, podobne ako rast iných častí tela, podlieha vývinovým zákonom. Veľkosť hlavy sa s vekom mení. Po pôrode rastie lebka najrýchlejšie v prvých šiestich mesiacoch života, potom sa jej rast spomaľuje. Pri pôrode donoseného dieťaťa sa priemerný obvod hlavy pohybuje v rozpätí od 34 do 36 cm, v polroku dosahuje 43 až 45 cm. V puberte sa rast hlavy nepatrne zrýchľuje. U žien sa zastavuje medzi 16. až 18. rokom a u mužov okolo 20. roku života.

     Rast lebky je výsledkom pôsobenia dvoch síl. Tou rozhodujúcou je zväčšovanie hmoty mozgového tkaniva. Mozog tým, že zväčšuje svoj objem, aktívne tlačí na lebečný kryt, ktorý sa prispôsobuje jeho veľkosti. Druhú silu predstavuje ťah šijového a čiastočne aj žuvacieho svalstva. Táto sila je ale menej významná. Za normálnych podmienok mozog a lebka rastú súčasne a správna veľkosť lebky je cenným ukazovateľom, že vývin mozgu dieťaťa prebieha fyziologicky. Vždy treba sledovať súčasne tvar lebky, jej veľkosť, rozostup lebečných švov a celkový neuropsychický vývin dieťaťa.

     Obvod hlavy má pre svoj tesný vzťah k veľkosti mozgu vysokú informačnú hodnotu predovšetkým v prvých rokoch života. Meriame ho tesne nad obočím cez glabellu a vzadu cez čo najviac vyklenutú čas zátylka t.j. opistocranion.

     Podrobným sledovaním veľkého počtu detí sa vypracovali presné rastové krivky lebky u detí. U väčšiny detskej populácie rastie lebka viac-menej zhodne s vývinovou krivkou, alebo sa od nej len málo odchyľuje. Tieto odchýlky od vývinovej krivky sú dôsledkom individuálnych rozdielov v raste lebky, ale považujeme ich ešte za normálne. U malého počtu detí odchýlky však presahujú hranice stanoveného normálneho rastu hlavy a hodnotia sa ako patologické.

     Na klinike detskej chirurgie sa zameriavame na craniofaciálnu antropometrickú analýzu, hodnotíme patologický rast hlavy pacientov s VVCH CNS – disproporčný rast lebky pri kraniostenózach a zrýchlený rast hlavy pri pacientoch s hydrocefalom. Kefalometria je sústava metód pre objektívne zhodnotenie veľkosti priamych, oblúkových i obvodových rozmerov a uhlov na lebke; zisťuje sa medzi definovanými kraniometrickými bodmi. Kefalometria je realizovaná aj na snímkach z CT hlavy. Vyšetrenia sú vykonávané metodikou podľa Martina a Sallera (1957). Pri zisťovaní antropometrických údajov využívame kefalometer, posuvné meradlo, pásovú mieru a goniometer. Merania vykonávame od októbra 2010. Pacienti sú sledovaní dlhodobo – pred operáciou, po operácii a následne počas rekonvalescencie.