História KDCH

Začiatky detskej chirurgie siahajú ešte do obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie a sú späté s históriu Detskej nemocnice. Malým pacientom sa venovali prevažne chirurgovia maďarského pôvodu – dr.Hauer, prof.Imre, dr.Schwarz. Chirurgické zákroky: operácie hernie, apendixu, rázštepu pery, imobilizácie zlomenín. Neskôr po vzniku Československa prichádzajú odborníci z Čiech. Pod vedením prof.Mikulu sa operácie rozširujú o hepatálne zákroky, neskôr ortopedické výkony.

V roku 1942 prichádza do Detskej nemocnice doc.MUDr.J.Žucha, ktorý v roku 1946 zakladá Oddelenie neurochirurgie dospelých, prvé v Československu. V roku 1953 sa mení názov a štruktúra oddelenia, vznikla Klinika detskej chirurgie a neurochirurgie dospelých. Tento dátum je považovaný za vznik samostatného oddelenia pre detskú chirurgiu, vôbec prvého v strednej Európe. V roku 1962 doc.Žucha odchádza spolu s oddelením neurochirurgie dospelých do nových priestorov. Počas dvadsaťročného pôsobenia docenta Žuchu bolo odoperovaných 26.000 detí a existujúce spektrum zákrokov sa rozšírilo o operácie detí s atréziou žlčových ciest, atrézie pažeráka, pectus excavatum, morbus Hirschprung, operácie hydrocefalu a ďalšie. V tom období sa vykonalo 3600 neurochirugických zákrokov, z toho 910 intrakraniálnych. Žiakmi docenta Žuchu boli významní odborníci: docent Jacz, neurochirurg pôsobiaci neskôr v Holandsku, docent Grunert, neurochirurg pôsobiaci neskôr v Rakúsku, profesor Pekarovič, neskorší prednosta KDCH.

V roku 1962 sa stáva prednostom KDCH prof. MUDr. M.Kratochvíl,DrSC. Anatóm aplikujúci svoje poznatky do klinickej praxe. Detská chirurgia prekvitala. Profesor Kratochvíl do detskej nemocnice priniesol so sebou Výskumné laboratórium chirurgickej patofyziológie. Vedenie laboratória zveril docentovi Černému, neskoršiemu prednostovi Chirurgickej kliniky Dérerovej nemocnice a editorovi azda prvej a doposiaľ najvýznamnejšej slovenskej učebnice: Špeciálna chirurgia. Rozvinula sa detská urológia, ortopédia a traumatológia, hrudná chirurgia, pokračovala neurochirurgia, plastická chirugia. Profesor Kratochvíl dal priestor mnohým svojím nasledovníkom, ktorí vyrástli v chirurgické kapacity svojich odborov: docent Payer, primár Spiššák, profesor Siman.

V roku 1970 sa stáva prednostom profesor MUDr.M.Janec,CSc. Pokračoval v rozvíjaní odboru, pribudla endokrinochirurgia, rozšírila sa traumatológia, korekcie pectus excavatum. Takisto sa objavujú prvé učebnice Detskej chirurgie. V roku 1989 sa stal prednostom kliniky docent MUDr.B.Geryk,CSc. Pokračoval okrem základnej detskej chirurgie v experimentálnej práci a vytváral podmienky na vznik nového pracoviska.

V roku 1990 je prednostom prof.MUDr.E.Pekarovič,Dr.Sc. KDCH sa sťahuje do nových priestorov. Vzniká oddelenie intenzívnej starostlivosti a z kliniky sa vyčleňuje detská urológia a ortopédia. Počas tohto obdobia sa podrobnejšie rozpracovala problematika anorektálnych malformácií a neurochirurgia vrodených chýb a hydrocefalu. V roku 1996 sa do vedenia kliniky dostal profesor MUDr.J.Siman,CSc. Viedol detskú kardiochirurgiu v SÚSCHu, pri vzniku DFNsP na Kramároch sa zaslúžil o vznik Detského kardiocentra a keď odovzdal štafetu kardiochirurga svojmu žiakovi, MUDr.V.Hraškovi, vrátil sa domov na detskú chirurgiu. Pod jeho vedením pokračoval rozvoj detskej chirurgie do dnešnej podoby. Začala sa endochirurgia, transplantológia, rozšírila sa cievna chirurgia. Profesor Siman ako prvý na Slovensku úspešne rozdelil Siamské dvojčatá a pod jeho vedením bola vykonaná prvá transplantácia pečene u dieťaťa na Slovensku. Oba významné medzníky v dejinách kliniky sú súčasne úspechom multiodborovej spolupráce a podávajú obraz o úrovni zdravotníckej starostlivosti v DFNsP. Vedenie kliniky v r.2004 odovzdal profesor Siman súčasnému prednostovi MUDr.J.Trnkovi,CSc.

Medzníky histórie DFNsP

 • 1854 - Detská nemocnica Františka Jozefa na Kapitulskej ulici (12 lôžok)
 • 1894 - Detská nemocnica na Lazaretskej ulici (riad. MUDr. G. Kovács)
 • 1912 - Vznik Alžbetínskej univerzity
 • 1918 - Vznik Lekárskej fakulty Ažbetínskej univerzity a premenovanie detskej nemocnice na Detskú kliniku (prednosta: maďarský prof. MUDr. Pál Heim)
 • 1918 - Vznik ČSR, Slovenskej univerzity (neskôr pomenovanej Univerzita Komenského), Lekarskej fakulty UK a Detskej kliniky
 • 1919 - Prvý prednosta prof. MUDr. J. Brdlík (1919 - 1930). Odborné zameranie kliniky: fyziológia a patológia dojčiat, kolitický syndróm, infekčné ochorenia a detská tuberkulóza
 • 1919 - Významní spolupracovníci prof. Brdlíka: MUDr. M. Šaršún, MUDr. R. Březík a MUDr. J.Švejcar (1922 založil prvú poradňu pre deti choré na tuberkulózu v ČSR)
 • 1919 - Chirurgickú časť kliniky viedol MUDr. M. Mikula. Prácu oddelenia orientoval na ortopédiu, problematiku striktúr ezofagu, peritonitídy a hnisavé ochorenia kĺbov
 • 1930 - Výstavba najmodernejšieho dojčenského paviIónu v ČSR v rámci DFNsP V Bratislave, realizované profesorom BrdIíkom
 • 1931 - Prednosta DK: prof. MUDr. A. J. Chura (1931 - 1945) - prvý slovenský docent pediatrie. Jeho monografia Slovensko bez dorastu I., II., III., v ktorej analyzuje sociálnu situáciu a jej vplyv na dojčenskú úmrtnosť, patrí medzi jeho najvýznamnejšie vedecké práce
 • 1945 - Prednosta Detskej kliniky prof. MUDr. I. Hečko (1945 - 1952). Činnosť kliniky orientoval na problematiku výživy dojčiat, hematológiu a sociálnu pediatriu
 • 1952 - Vznik pediatrického smeru štúdia pri LF UK a rozdelenie Detskej kliniky na

I. Detskú kliniku - Výuka poslucháčov všeobecného smeru štúdia a stomatológie
II. Detskú kliniku - Špecializovaná na výuku poslucháčov novovzniknutého pediatrického smeru štúdia LF UK

Súčasne sa z bývalého Ústavu pre liečbu poliomy elitídy vytvorilo Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (prednosta: MUDr. V. Lanik, CSc.)