OZ Detská chirurgia Slovenska

Občianske združenie Detská chirurgia Slovenska (oz DCHS)

Projekt izieb

sa kreovalo dňa 12. septembra 2007 ako moderná inštitúcia zdravotníkov a ďalších fyzických i právnických osôb v snahe napomôcť rozvoju detskej chirurgie v Slovenskej republike, a to na všetkých úrovniach vrátane partnerskej spolupráce so štátnou správou a samosprávou. 

Občianske združenie si vo svojich stanovách zadefinovalo hlavné ciele a  v rámci moderného systému viaczdrojového financovania zdravotníctva hľadá cesty, ako ich realizovať. Občianske združenie Detská chirurgia Slovenska usiluje predovšetkým o podporu vzdelanosti v medicínskom odbore detská chirurgia a zlepšenie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti o chirurgicky chorých detských pacientov v našej krajine nielen po odbornej, ale aj po materiálno technickej stránke.    

V snahe realizovať tieto zmysluplné ambície formulovali členovia občianskeho združenia svoje ciele pod hlavičkou konkrétnych projektov, ktoré tlmočia cestou rôznych aktivít verejnosti v snahe získať potrebnú finančnú i materiálnu podporu na ich uskutočnenie.

Napriek krátkej dobe svojej existencie, si už môže oz DCHS pripísať na svoje konto úspešnú realizáciu Projektu multimediálnej videokonferenčnej seminárnej miestnosti na Klinike detskej chirurgie (KDCH) Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Seminárna miestnosť, ktorá bola slávnostne otvorená dňa 11. decembra 2008 (pri príležitosti 7. dňa detskej chirurgie prof. Simana) nesie meno zakladateľa modernej detskej chirurgie a neurochirurgia na Slovensku - doc. Žuchu.

Knižnica doc. Žuchu vytvára vďaka modernému technologickému vybaveniu dôležité zázemie pre pedagogickú činnosť na úrovni doby a umožňuje elektronickú  komunikáciu i vzájomné konzultácie s inými pracoviskami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V neposlednom rade sa stala dôležitým materiálno-technickým ohnivkom Kliniky detskej chirurgie pre uskutočňovanie odborných seminárov, školení a workshopov na všetkých úrovniach.

Vďaka realizácii projektu multimediálnej videokonferenčnej seminárnej miestnosti na KDCH LF UK a DFNsP v Bratislave, ktorý finančne podporili viacerí sponzori, sa vytvorili potrebné podmienky pre modernú pregraduálnu i postgraduálnu výučbu, čo sa pozitívne odráža na zvyšovaní odbornej úrovne detskej chirurgie na Slovensku.    A to je fundamentálny cieľ občianskeho združenia Detská chirurgia Slovenska.

 

V súčasnosti sa aktivity oz DCHS orientujú na 2 dôležité projekty, a to na Projekt humanizácie pobytu chirurgicky chorých detských pacientov v nemocničnom zariadení a Projekt vybudovania úseku intenzívnej starostlivosti na Klinike detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Spoločným menovateľom obidvoch je snaha o zvýšenie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom prvý z nich sa ťažiskovo zameriava na psychosociálny  rozmer a druhý na materiálno-technické zabezpečenie zdravotnej starostlivosti  o chirurgických detských pacientov.

V nasledujúcich riadkoch jednotlivé projekty podrobnejšie priblížime. Na jednej strane ide síce o finančne pomerne náročné, ale na strane druhej o bezo sporu zmysluplné ciele, ktoré sa môžu stať realitou vďaka pomoci každého z nás a to poukázaním 2% dane na účet občianskeho združenia Detská chirurgia Slovenska.   

Ak ste sa rozhodli snahy o skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o chirurgicky choré deti na Slovensku podporiť, vyslovujeme Vám touto cestou v mene oz DCHS ako aj detských pacientov úprimnú vďaku.